#SAREtu

Izen-emateA

Inscripción

#enREDate

Izen-ematea itxita dago
las inscripciones están cerradas

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

Zure datu pertsonalak tratatzeko baimena eskatzen dizugu, eta bermatzen dizugu zuk ematen diguzun informazio guztia, zure datu pertsonalak, isilpean eta indarrean dagoen legeria betez tratatuko direla.

Baimena ematen dut nire datu pertsonalak baldintza hauetan tratatzeko:

Arduraduna: DEMA. Enpleguaren eta Ekintzailetzaren Foru Agentzia

Xedea: Elkartearen xede sozialaren esparruan programak, jarduketak eta ekitaldiak kudeatzea.

Legitimazioa: adostasuna.

Hartzaileak: jarduera edo programan parte hartzen duten entitate pribatuak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte kohesioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila.

Gainera, Demak antolatutako programen kudeaketaren esparruan argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dira, eta eduki horiek Demaren web gunean eta sare sozialetan eta liburuxketan eta komunikabideetan argitaratu ahal izango dira, eta interesa duen edonork eskuratu ahal izango ditu, webgunearen, sare sozialen eta/edo DEMAren jarduerak aurkezteko ekitaldien bidez.

Eskubideak: Interesdunak eskubidea du bere datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko, baita datuon tratamendua mugatu edo kontra egiteko ere, entitatearen helbidera idatzita.

Informazio gehiago: www.sarekindays.eus/politica-privacidad

Araua: DEMA Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauak betetzen direla bermatzen du eta, bereziki, honako hauek: alde batetik, 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) –hemendik aurrera DBEO– eta, bestetik, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa –hemendik aurrera, DPBEDB. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Le pedimos su consentimiento para tratar sus datos personales y le garantizamos que toda la información que usted nos facilita, sus datos personales, son tratados de forma confidencial y en cumplimiento de la legislación vigente.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales bajo las siguientes condiciones:

Responsable: DEMA. Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Finalidad: Gestionar de programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación.

Legitimación: Su consentimiento.

Destinatarios: Entidades privadas participantes en la actividad o programa y el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Diputación Foral de Bizkaia.

Además, se podrán realizar fotografías y/o vídeos en el ámbito de la gestión de los programas organizados por Dema y estos contenidos podrán ser publicados en el sitio web y redes sociales de Dema y en folletos y medios de comunicación, y ser accesibles por cualquier persona interesada, vía web, redes sociales y/o eventos de presentación de las actividades de DEMA.

Derechos: La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento escribiendo a la dirección de la entidad.

Más información: www.sarekindays.eus/eu/pribatutasun-politika/

Normativa: DEMA, la Agencia Foral de empleo y emprendimiento de Bizkaia, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales y, en particular, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en adelante RGPD, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante, LOPDGDD